GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ)

(dále jen „Správce“),

Budside, z.s.

 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

 

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

 

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 

Czech dance organization (CDO)

Zuzana Šedová – Power of Dance

 

a to za účelem vedení evidence členů a s tím souvisejícími činnostmi,

identifikace na soutěžích,

 

 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,
 4. sportovní výsledky za účelem

 

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

 

 

 

Stránka 2 z 2

 

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 

 1. telefonní číslo,
 2. e-mail,
 3. informace o zájmech a koníčcích
 4. nick facebook

 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. vystavení legitimací, diplomů, pamětních listů apod.).

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

 

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 

mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem závazné přihlášky každoročně vydané Správcem a zasláním na adresu Správce.

 

 

V Českých Budějovicích

 

dne  25.5.2018

 

Comments are closed