Řád lekcí

Řád lekcí

Každý člen či návštěvník je povinen:

 • přezouvat se na rohožce za dveřmi tanečního sálu; vždy mít na lekci čisté přezůvky
 • převlékat se v šatně a nenechávat zde věci – odložené věci budou odstraněny
 • nechodit za bar a zákaz používání vybavení baru
 • neopírat se botami ani nijak jinak úmyslně nešpinit zdi
 • nepoškozovat vybavení sálu, za případné škody ručí každý člen sám
 • chovat se tak, aby nebyl nikdo nijak zraněn
 • být na lekce přítomen 5 min před začátkem lekce
 • omlouvat svoji nepřítomnost co nejdříve je to možné
 • dodržovat zákaz kouření v celém prostoru KD Beseda
 • nenosit alkoholické nápoje či omamné látky do objektu
 • čipy pro vchod do KD Besedy vlastní pouze lektoři a vedení Taneční školy Budside – nikdo nesmí být v objektu bez přítomnosti lektora
 • bez vědomí lektora nepoužívat hudební aparaturu a jiná technická vybavení
 • zákaz vstupu do jiného sálu, než je určen k výuce v Taneční škole
 • zákaz vstupu do objektu KD Besedy s kolem (kola zamykat na parkovišti)
 • zákaz nošení petard a podobné pyrotechniky do objektu KD Besedy, stejně tak jako střelných nebo jiných zbraní a nebezpečných předmětů
  Zákaz vstupu se zvířaty

ZÁKAZ VSTUPU NA TANEČNÍ LEKCE NEPOVOLANÝM OSOBÁM NEBO TĚM, JENŽ NEMAJÍ ZAPLACENÉ ŠKOLNÉ.

V PROSTORÁCH KD BESEDA UDRŽUJTE POŘÁDEK, případný nepořádek za vás uklidí váš lektor.

KAŽDÝ ČLEN A NÁVŠTĚVNÍK TŠ BUDSIDE JE POVINEN ŘÍDIT SE TÍMTO ŘÁDEM.

Comments are closed